Greito tirpimo chloro granulės Shock 65 % 1 kg

Sandėlyje: Out of stock

Neturime

 • Greitai tirpstantis nuolatinis ar šoko chloravimas, esant žaliam vandeniui, naikinant bakterijas, virusus, grybelius ir dumblius plaukimo baseinuose.
 • Ištirpdyti reikiamą kiekį priemonės plastikinėje talpoje su vandeniu ir tolygiai išpilti ant baseino vandens paviršiaus.
 • Jei priemonė naudojama kaip šoko chloravimas, esant sužaliavusiam vandeniui, baseino negalima naudoti apie keletą valandų.
 • Dozavimas: vidutiniškai 10 m3 baseino vandeniui:
 • Šoko chloravimas/ esant algicidui – 50-80 g.
 • Nuolatinis chloravimas – 20-30 g kas dieną arba kas dvi dienos.
 • Dozavimas gali šiek tiek keistis, priklausomai nuo intensyvesnės saulės ar didesnio kiekio žmonių maudymosi.
 • Chloro kiekį palaikyti tarp 1-2 mg/l.
 • 17 g priemonės 10 m3 vandens padidins chloro kiekį 1 mg/l.
 • Baseino pH turi būti išlaikomas nuo 7.2 iki 7.6.

 

 • ● R-22 Kenksminga prarijus ● R31 Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas ● R36/37 Dirgina akis ir kvėpavimo takus ● R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus ● S2 Saugoti nuo vaikų ● S8 Pakuotę laikyti sausoje vietoje ● S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją ● S29 Neišleisti į kanalizaciją ● S41 Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų ● S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę ● S60 šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos ● S61 Vengti patekimo į aplinką

Papildoma informacija

Gamintojas

Melspring International B.V., Olandija