PH didinimo priemonė Ph+ 1 kg

Sandėlyje: Out of stock

Neturime

  • Paprastai, naudojant chlorą, baseino vandens pH turi būti išlaikomas tarp 7.2 ir 7.6.
  • Naudojant bromą, pH turi būti išlaikomas tarp 7.4 ir 7.6.
  • Priemonė turi būti naudojama su atitinkamu dozavimo prietaisu arba ištirpinama plastikiniame kibire, pripildytame vandens, prieš tai tolygiai išpilant ant vandens paviršiaus.
  • 80 g (80 ml) šios priemonės padidins 10 m3 baseino vandens 0.1 dalimi.
  • Kiekvieną kartą nepilkite daugiau nei 300 g į 10 m3 vandens.

 

  • ● R-22 Kenksminga prarijus ● R31 Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas ● R36/37 Dirgina akis ir kvėpavimo takus ● R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus ● S2 Saugoti nuo vaikų ● S8 Pakuotę laikyti sausoje vietoje ● S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją ● S29 Neišleisti į kanalizaciją ● S41 Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų ● S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę ● S60 šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos ● S61 Vengti patekimo į aplinką

Papildoma informacija

Gamintojas

Melspring International B.V., Olandija